TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1460/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục Hải quan đối với hàng đổi hàng

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Kiên Giang

Trả lời công văn số 396/HQKT-BC ngày 03/04/2006 của Cục Hải quan Kiên Giang đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng đổi hàng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Kiên Giang tiến hành làm thủ tục hải quan một cách độc lập đối với các lô hàng xuất khẩu và nhập khẩu của Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Nam Hà.

Việc thanh toán tiền đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phải thực hiện theo quy định của Ngân hàng NN Việt Nam, trường hợp có vướng mắc về thanh toán, hướng dẫn Công ty liên hệ với cơ quan Ngân hàng để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu