BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1460/TCT-ĐTNN
V/v cấp mã số thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng riêng biệt.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 594/CT-QLKK-KTTngày 27/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc cấp mã số thuế cho Nhà thầunước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tưsố 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 và Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006của Bộ Tài chính; Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 4926/TCT-ĐTNN ngày26/12/2006 của Tổng cục Thuế (gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương) thì:

- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài(áp dụng chế độ kế toán Việt Nam) ký một hợp đồng nhà thầu với một chủ dự án,nhưng trong hợp đồng này chủ dự án có nhiều công trình ở khác địa phương, thìNhà thầu nước ngoài chỉ được cấp 01 mã số thuế (tại địa phương nơi đặt Vănphòng điều hành). Nhà thầu nước ngoài kê khai, tạm nộp thuế giá trị gia tăng(GTGT) theo tỷ lệ quy định tại địa phương nơi có công trình, nộp thuế GTGT vàthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại địa phương nơi đặt Văn phòng điều hành(nơi đăng ký cấp mã số thuế).

- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài (ápdụng chế độ kế toán Việt Nam), ký từng hợp đồng nhà thầu với từng chủ dự án đầutư riêng biệt mỗi một hợp đồng là một công trình riêng biệt cùng địa phươnghoặc khác địa phương thì mỗi một hợp đồng nhà thầu này được cấp một mã số thuếriêng biệt. Nhà thầu nước ngoài đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo từnghợp đồng nhà thầu tại cơ quan thuế địa phương nơi có công trình. Đồng thời,thực hiện việc hạch toán, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế GTGT và TNDN theotừng hợp đồng nhà thầu tại cơ quan thuế đã cấp mã số thuế (tại địa phương nơicó công trình).

Như vậy, trường hợp cụ thể đối vớiCông ty Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd (DHICC - là Nhàthầu nước ngoài): nếu công trình mà Công ty DHICC tham gia là theo một hợp đồngnhà thầu ký với một chủ dự án riêng biệt, thì Công ty DHICC sẽ được Cục Thuếtỉnh Quảng Ngãi cấp một mã số thuế 10 số cho riêng hợp đồng này (độc lập vớicác hợp đồng khác mà Công ty DHICC có). Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việcquản lý, thu thuế đối với Công ty DHICC khi Công ty DHICC thực hiện hợp đồngnhà thầu này theo mã số thuế đã cấp theo quy định, Công ty DHICC phải thực hiệnviệc hạch toán kế toán riêng cho công trình này và kê khai, nộp thuế, quyếttoán thuế GTGT và thuế TNDN của công trình này với Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ PC, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến