BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1461/BGTVT-KHĐT
V/v: đầu tư các bến phao trên sông Soài Rạp

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 02/CV-CT ngày03/02/2009 của Công ty cổ phần Nhà Rồng về việc "Xin cấp phép đầu tư cácBến phao trên sông Soài Rạp" và văn bản số 427/CHHVN-BCB ngày 06/3/2009của Cục Hàng hải Việt Nam về việc đầu tư xây dựng bến phao, khu chuyển tải trênsông Soài Rạp của Công ty Cổ phần Nhà Rồng.

Về việc này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

- Để đáp ứng nhu cầu xếp dỡ hàng hoá, vật liệu xây dựng phụcvụ quá trình đầu tư xây dựng cảng, khu công nghiệp dọc bờ sông Soài Rạp gópphần giải quyết thúc đẩy di dời cảng, chống ách tắc cảng trong khi các bến cứngchưa hoàn thành, giao Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam xem xét giải quyết đềnghị của Công ty Cổ phần Nhà Rồng.

- Lưu ý:

(1). Bến phao chỉ là giải pháp tình thế, chỉ xây dựng với sốlượng tối thiểu để đáp ứng nhu cầu trước mắt;

(2). Hoạt động có thời hạn nhất định;

(3). Không ảnh hưởng quy hoạch luồng, cảng trên sông SoàiRạp và phải đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễmmôi trường.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Công ty Cổ phần Nhà Rồng;
- Lưu: VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ