BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1461/BTC-CST
V/v phí giám định tư pháp

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 01/12/2008, Bộ Tư pháp có Tờ trình số 56/TTr-BTP trìnhThủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.Theo Tờ trình số 56/TTr-BTP và dự thảo Quyết định thì nguồn kinh phí chi trảbồi dưỡng giám định tư pháp đối với các vụ việc dân sự, vụ án hành chính đượctính trong chi phí giám định do đương sự chịu theo quy định của pháp luật tốtụng dân sự và pháp luật tố tụng hành chính.

Do đó, để tránh có 2 khoản thu về cùng một vấn đề (vừa thuphí giám định tư pháp, vừa thu chi phí giám định đối với tổ chức, cá nhân cóyêu cầu, trưng cầu giám định), Bộ Tài chính đề nghị không ban hành phí giámđịnh tư pháp, mà thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độbồi dưỡng giám định tư pháp.

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan có liên quan biết vàthực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn