TỔNG CỤC HẢI QUAN
BẢN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH CCI Việt Nam.
(KCN Bắc Chu Lai, KKT Mở Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

Tiếp theo công văn số 1127/TCHQ-CCHĐH ngày05/3/2013 về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Công ty TNHH CCI Việt Nam nêu tại công văn số 05/13/CV-CCI ngày22/2/2013 và công văn số 80/13/CV-CCI ngày 28/2/2013, Ban Cải cách hiện đại hóahải quan - Tổng cục Hải quan đã nhận được công văn số 754/HQHCM-GSQL ngày14/3/2013 của Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo để làm rõ nội dung vướng mắcmà Công ty phản ánh. Qua nội dung vướng mắc mà Công ty phản ánh và báo cáo củaCục hải quan TP. Hồ Chí Minh, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan đề nghị:

1. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH CCIViệt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Tiết b1 Điểm b Khoản 3 Điều 9 Thôngtư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Quy định thủ tục hải quan điện tử đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2. Trong trường hợp Hệ thống giám sát chuyển cửakhẩu gặp sự cố, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo ngay cho Cục Côngnghệ thông tin và Thống kê hải quan - Tổng cục Hải quan để được khắc phục kịpthời.

Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan - Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH CCI Việt Nam đượcbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định