BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1461/TCHQ-GSQL

, ngày 06 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VỀ NHÃN MÁC XUẤT XỨ SẢN PHẨM DỆT MAY

Kính gửi:

Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội
Địa chỉ: Toà nhà HITC Số 239, Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 09500301590A/KT ngày 15/03/2006 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, Tổng cục Hải quan Việt Nam có ý kiến như sau:

Những quy định về nhãn mác sản phẩm khăn mặt nhập khẩu của Việt Nam mà Quý Văn phòng hỏi đã được Bộ Thương mại Việt Nam trả lời tại công văn số 1809/TM-XNK ngày 27/03/2006, trong đó đã dẫn chiếu hai văn bản pháp luật là:

- Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/08/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất, nhập khẩu.

- Thông tư số 04/2000/TT-BCN ngày 30/06/2000 của Bộ Công nghiệp quy định cách ghi nhãn sản phẩm dệt may.

Đây là hai văn bản pháp luật được thực hiện thống nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, đề nghị Quý Văn phòng tham khảo công văn trả lời của Bộ Thương mại và hai văn bản nói trên.

Tổng cục Hải quan xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Văn phòng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc