BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1462/BGDĐT-TCCB
V/v: đăng ký lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 15/3/2010, Trung tâm Đàotạo, bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ có công văn số 108/TTĐTBD-ĐTBD vềviệc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyênviên chính (có công văn số 108/TTĐTBD-ĐTBD kèm theo). Để nâng cao trình độnghiệp vụ quản lý nhà nước phục vụ nhiệm vụ của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ đềnghị :

1. Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộxem xét, cử cán bộ công chức tham gia lớp học trên và gửi danh sách về Vụ Tổchức cán bộ trước ngày 18/4/2010 để làm thủ tục cử cán bộ, công chức tham dựlớp bồi dưỡng.

2. Các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Bộ có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ côngchức – Bộ Nội vụ, 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hai Bà Trưng-Hà Nội trước ngày 22/4/2010để cử cán bộ, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng.


Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Thứ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị