TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1462/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH APL-NOL Việt Nam.
(Địa chỉ: 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 1203/2013 ngày 13/03/2013 củaCông ty TNHH APL-NOL Việt Nam về việc kiến nghị về tiêu chí của ô 9 tờ khai hảiquan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK đối với hàng hóa xuất khẩu vào kho CFS, BanCải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung khai báo "cửa khẩu xuất hàng" tạiô số 9 tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu HQ/2012-XK hiện nay thực hiện theoquy định tại chỉ tiêu thông tin 1.1.35 và 1.1.36, mẫu số 1, phụ lục I ban hànhkèm theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC Trường hợp hàng xuất vào kho CFS, khixuất không đúng cảng theo khai báo ban đầu thì phải điều chỉnh theo đúng quy định.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan trảlời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định