công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1462TCT/NV7
NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG
ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời Công văn số 332/CV-CT ngày 11/4/2003 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ xin ý kiến về mức thu tiềnsử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 6, Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày11/02/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtĐất đai quy định hộ gia đình và cá nhân có cùng một hạn mức đất ở tuỳ theo từngvùng miền, từng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Tại điểm2.2, Mục II, phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 hướng dẫn thihành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sửdụng đất quy định "hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâmnghiệp, đất làm muối, đất chuyên dùng khác khi được cơ quan nhà nước có thẩmquyền cho phép chuyển sang đất ở phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diệntích trong hạn mức đất ở và phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tíchvượt hạn mức đất ở.".

Căn cứ các quy định nêu trên thì pháp luật chỉ quy định hạnmức đất ở và mức thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình (sổ hộ khẩu chung)và cá nhân là hộ độc thân (sổ hộ khẩu riêng). Đối với cá nhân là thành viêntrong hộ gia đình nếu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng thì khi chuyểnmục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối sang đất ởphải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức đất ở của hộ giađình, phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức đất ở củahộ gia đình.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết vàthực hiện.