VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
-----
V/v: Nhu cầu bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA của Bộ Giao thông vận tải
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1513/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 02 năm 2014 về báo cáo nhu cầu vốn đối ứng các dự án ODA do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý giai đoạn 2014-2016, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát tình hình thực hiện và nhu cầu bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA, xác định những dự án quan trọng, cấp bách cần ưu tiên trong năm 2014; trên cơ sở đó xây dựng phương án huy động các nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án theo cam kết với nhà tài trợ ODA, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KTN, KGVX, V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3) Dũng.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng