BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1463/BXD-KTXD
V/v: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1541/TTCP-VI ngày07/7/2009 của Thanh tra Chính phủ đề nghị có ý kiến về bảo lãnh thực hiện hợpđồng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nội dung hai tám (28) ngày trước ngày hết hạn bảo lãnhthực hiện hợp đồng như nêu tại văn bản số 1541/TTCP-VI : đây không phải là thỏathuận nhà thầu phải gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng trước khi bảo lãnh hếthạn hai tám (28) ngày, mà là thỏa thuận “hai tám (28) ngày trước ngày hết hạnbảo lãnh thực hiện hợp đồng mà nhà thầu chưa nhận được chứng chỉ thực hiện” thìnhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc kéo dài thời hạn của bảo lãnh thựchiện hợp đồng trước khi bảo lãnh này hết hạn.

2. Trường hợp nhà thầu đã nộp kéo dài thời hạn của bảo lãnhthực hiện hợp đồng trước khi bảo lãnh này hết hạn như nêu tại văn bản số1541/TTCP-VI thì chủ đầu tư không được thu toàn bộ giá trị bảo lãnh thựchiện. Như vậy, việc chủ đầu tư thu toàn bộ giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồngđối với trường hợp này là không phù hợp với điều kiện của hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về bảo lãnh thực hiện hợpđồng đối với trường hợp Thanh tra Chính phủ nêu trong văn bản số 1541/TTCP-V .I.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn