BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Áp mã số HS đối với linh kiện, phụ tùng ô tô
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH General Motors Việt Nam.
(Xã Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, Hà Nội)
Trả lời công văn số 142/2014/GMV-FIN ngày 28/7/2014 của Công ty TNHH General Motors Việt Nam về việc áp mã số HS đối với linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu để sản xuất lắp ráp xe ô tô của Công ty TNHH General Motors Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28.7.2006, Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20.12.2007, Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12.11.2009, Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15.11.2010 và công văn số 13113/BTC-CST ngày 3.10.2011, Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15.11.2012, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu;
Căn cứ Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11.5.2005 và Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN ngày 12.3.2012 của Bộ Khoa học và công nghệ; công văn số 05/BKHCN-ĐTG ngày 2.1.2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến về bộ lọc khí xả và ống xả; thì mặt hàng ghế xe ô tô và bộ lọc khí xả xe ô tô được phân loại như sau:
1/ Đối với mặt hàng ghế xe ô tô: Trường hợp Công ty nhập khẩu ghế ô tô dạng rời (gồm các bộ phận như tựa ghế, đệm ghế, tay ghế...) mà mức độ rời rạc của bộ phận ghế đáp ứng mức độ rời rạc quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11.5.2005 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN ngày 12.3.2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì ghế xe ô tô ở dạng rời được tính thuế theo mức thuế suất quy định cho từng bộ phận ghế (không tính theo thuế suất của ghế nguyên chiếc). Trường hợp nhập khẩu ghế xe ô tô dạng rời không đáp ứng theo quy định nêu trên của Bộ Khoa học và Công nghệ thì tính thuế theo mức thuế suất quy định cho ghế xe nguyên chiếc.
2/ Đối với bộ lọc khí xả: Nếu bộ lọc khí thải là bộ phận độc lập, không phải cấu thành của ống xả thì phân loại tương ứng với linh kiện là bộ lọc khí thải.
Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH General Motors Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để biết);
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để th/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái