BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 1464/BHXH-BT
V/v hướng dẫn thu BHXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Bảohiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc vàQuyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21/02/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 902/QĐ-BHXH thời gian qua BHXH một số tỉnh, thành phố vẫn còn mộtsố vướng mắc, thực hiện chưa đúng quy định. Nay BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thểmột số nội dung sau:

1. Đối với trường hợp người sử dụng lao động không đóngBHXH, đóng không đủ số người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc thìphải truy đóng BHXH, cơ quan BHXH hướng dẫn người sử dụng lao động lập danhsách theo mẫu 02a-TBH kèm theo công văn gửi cơ quan BHXH, tỉnh và thu đủ 20%BHXH, 3% BHYT (nếu có). Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi hoànmọi chi phí ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và chi phí khám chữa bệnh đốivới người lao động trong thời gian truy đóng BHXH (nếu có).

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A ký hợp đồng với 200 lao động từ 01/01/2006nhưng không đăng ký đóng BHXH, trong năm 2006 có 03 lao động bị tai nạn laođộng phải nghỉ việc điều trị. Năm 2007, Doanh nghiệp đăng ký đóng BHXH từ01/01/2007 cho 100 lao động, trong số 100 lao động không tham gia BHXH có 01lao động nữ sinh con.

Năm 2008, sau khi kiểm tra, phát hiện, Doanh nghiệp phảitruy đóng BHXH kèm theo danh sách và các hồ sơ liên quan của người lao động gửicơ quan BHXH. Cơ quan BHXH kiểm tra, đảm bảo đúng, đủ, xác định: 100 lao độngchưa tham gia BHXH phải truy đóng từ 01/01/2006, 100 lao động đã tham gia từ01/01/2007 phải truy đóng năm 2006. Mức truy đóng 20% BHXH và 3% BHYT tính trêntiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động nhưng không thấp hơn mứclương tối thiểu chung tại thời điểm đóng tiền truy thu.

Chi phí 03 người tai nạn lao động trong năm 2006, 01 ngườithai sản trong năm 2007 do người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chi trả theoquy định của pháp luật.

2. Trường hợp người sử dụng lao động đang tham gia BHXHnhưng đóng BHXH không đúng thời gian quy định, việc thanh toán chi trả các chếđộ BHXH thực hiện theo nguyên tắc đơn vị đóng đến thời gian nào thì tính vàthanh toán chế độ BHXH đến thời gian đó.

Ví dụ 2: Đơn vị B đang tham gia BHXH đến tháng 4/2008, Doanh nghiệpđề nghị giải quyết chế độ ốm đau như sau:

- 01 lao động chuyển đi đơn vị khác tháng 01/2008

- 01 lao động nghỉ hưu tháng 02/2008.

- 02 lao động nghỉ thai sản tháng 3/2008.

Theo Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT tháng 4/2008 của đơnvị thì mới đóng BHXH cho toàn bộ số lao động đến hết tháng 01/2008, còn nợ tiềnBHXH tháng 2, 3 và tháng 4. Vì vậy, Cơ quan BHXH chỉ xác nhận trên sổ BHXH chotrường hợp người lao động di chuyển đơn vị, các trường hợp còn lại tạm thờichưa giải quyết chế độ vì đơn vị mới đóng BHXH đến hết tháng 01/2008.

3. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiềnlương do nhà nước quy định nhưng do chuyển xếp lương, nâng bậc, chuyển ngạchlương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền chậm thì mức lương truy thuđóng BHXH được tính theo tiền lương tối thiểu chung của từng thời điểm.

Ví dụ 3: Doanh nghiệp Nhà nước C thuộc đối tượng thực hiện chế độtiền lương do nhà nước quy định đang tham gia BHXH tại BHXH Huyện Y. Tháng5/2008 đơn vị lập mẫu 03a-TBH đề nghị truy đóng BHXH cho 01 trường hợp nânglương từ tháng 7/2007, hệ số 3,5 lên 3,85.

Chênh lệch tiền lương tính truy đóng BHXH như sau:

Từ tháng 7/2007 đến 31/12/2007 (06 tháng): chênh lệch tiềnlương = 450.000đ * (3,85-3,5) * 6 = 945.000đ.

Từ 01/01/2008 đến 30/4/2008 (04 tháng): chênh lệch tiềnlương = 540.000đ * (3,85-3,5) * 4 = 756.000đ.

4. Hàng tháng người sử dụng lao động được giữ lại 2% tínhtrên quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động để chi trảkịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quyđịnh.

4.1. Trường hợp số tiền người sử dụng lao động đóng BHXH lớnhơn 18% thì được tính là số tiền BHXH đóng trước cho kỳ sau.

4.2. Hàng tháng, khi tính số tiền BHXH chậm đóng để tính lãithì phải trừ số tiền 2% đơn vị được giữ lại. Hàng quý sau khi quyết toán, nếusố tiền 2% người sử dụng lao động được giữ lại lớn hơn số tiền được quyết toánthì số tiền chênh lệch người sử dụng lao động phải đóng vào tháng quyết toán,nếu quá hạn chưa đóng thì phải tính lãi như đối với khoản tiền BHXH khác theoquy định.

Ví dụ 4.1: Đơn vị K đang tham gia đóng BHXH tại BHXH Quận X, số tiềnBHXH 20% tháng 01, 02, 03 năm 2008 lần lượt là 50 triệu; 50 triệu; 50 triệu đồng.Diễn biến số tiền 2% được giữ lại, số tiền phải đóng cho cơ quan BHXH; số tiềnđã đóng và số tiền đóng thừa, thiếu hàng tháng như sau:

(đơn vị tính: nghìn đồng)

Tháng

20%

2%

18%

3% BHYT

21% (4+5)

Đã đóng

Thừa, thiếu

Thừa (7-6)

Thiếu (6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tháng 1

50.000

5.000

45.000

7.500

52.500

57.500

5.000

Tháng 2

50.000

5.000

45.000

7.500

52.500

58.000

5.500

Tháng 3

50.000

5.000

45.000

7.500

52.500

58.000

5.500

Cộng

150.000

15.000

135.000

22.500

157.500

173.500

16.000

0

Tháng 4/2008, đơn vị quyết toán số tiền 2% ốm đau, thai sảnquí I với cơ quan BHXH, số tiền được quyết toán là 17 triệu, lớn hơn số tiền 2%quý I được giữ lại nên đơn vị được cơ quan BHXH chuyển bù phần thiếu:17.000.000đ – 15.000.000đ = 2.000.000đ. Số tiền đơn vị đã đóng thừa quí(16.000.000 đ) được tính là số tiền đóng BHXH cho các tháng tiếp theo.

Ví dụ 4.2: Đơn vị H đang tham gia đóng BHXH tại BHXH Quận Y, số tiềnBHXH 20% tháng 01, 02, 03 năm 2008 lần lượt là: 50 triệu; 50 triệu; 50 triệuđồng. Diễn biến số tiền 2% được giữ lại, số tiền phải đóng cho cơ quan BHXH; sốtiền đã đóng và số tiền đóng thừa, thiếu hàng tháng như sau:

(đơn vị tính: nghìn đồng)

Tháng

20%

2%

3% BHYT

23% (2+4)

Đã đóng

Thừa, thiếu

Thừa
(6-5)

Thiếu
(5-6)

1

2

3

4

5

6

7

8

Tháng 1

50.000

5.000

7.500

57.500

0

57.500

Tháng 2

50.000

5.000

7.500

57.500

15.000

42.500

Tháng 3

50.000

5.000

7.500

57.500

10.000

47.500

Cộng

150.000

15.000

22.500

157.500

21.000

147.500

Tại thời điểm đầu tháng 3, tổng hợp kết quả đóng BHXH đến hếttháng 2 của đơn vị có:

Nợ tháng 1 chuyển sang tháng 2: 57.500.000 đ

Phát sinh tháng 2: 57.500.000 đ

Tổng cộng số phải đóng: 115.000.000 đ

Đã đóng trong tháng 2: 15.000.000 đ

Nợ chuyển sang tháng 3: 100.000.000 đ

Tính số tiền BHXH chậm đóng phải tính lãi như sau:

- Số tiền đóng trong tháng 2 tính cho BHYT đến hết tháng 2:15.000.000 đ

- Như vậy, đến hết tháng 2, đơn vị nợ hoàn toàn số tiền BHXHcủa tháng 1 và tháng 2 = 100.000.000 đ.

- Số tiền BHXH chậm đóng phải tính lãi = 100.000.000 đ –50.000.000 đ – 5.000.000 đ = 45.000.000 đ (bằng toàn bộ số tiền BHXH phải đóngtháng 1 sau khi đã trừ số tiền 2% quỹ ốm đau, thai sản đơn vị được giữ lại).

Tại thời điểm tháng 4/2008, giả định sau khi quyết toán 2%quỹ ốm đau, thai sản của Quí I/2008, số tiền được quyết toán là 10.000.000 đ,nhỏ hơn số tiền 2% được giữ lại là 5.000.000 đ, số tiền này đơn vị phải nộp trảcơ quan BHXH vào tháng 4/2008. Đến hết tháng 5 nếu đơn vị chưa nộp thì số tiềnnày phải tính lãi chậm nộp BHXH.

Đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chứcthực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của Ngành./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ (để báo cáo);
- TT Công nghệ TT (để phối hợp);
- Lưu: VP – BT(3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THU BHXH
Kiều Văn Minh