BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/LĐTBXH-TBLS
V/v: chế độ ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh 81% trở lên

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2001

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Giám đốc các Khu Điều dưỡng Thương binh trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 4514/TC-HCSN ngày 18 tháng 5 năm 2001, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh chế độ ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh nặng, bệnh binh nặng (bao gồm cả người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B được xác nhận trước ngày 1 tháng 1 năm 1994) mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên, như sau:

1/ Được hưởng chế độ ăn thêm 10 ngày lễ, tết trong một năm:

- Tết dương lịch: 01 ngày (1/1 dương lịch)

- Tết âm lịch: 4 ngày (01 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch)

- Ngày chiến thắng: 01 ngày (30/4)

- Ngày Quốc tế Lao động: 01 ngày (1/5)

- Ngày Thương binh Liệt sỹ: 01 ngày (27/7)

- Ngày Quốc khánh: 01 ngày (2/9)

- Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam: 01 ngày (22/12)

2/ Mức ăn thêm được điều chỉnh từ 12.000 đồng/người/ngày lên 20.000 đồng/người/ngày.

3/ Số kinh phí tăng thêm sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao hàng năm và thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

4/ Chế độ ăn thêm ngày lễ, tết nói trên được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2001./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNGNguyễn Đình Liêu