VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1464/VPCP-ĐMDN
V/v: Sắp xếp đổi mới Nông trường Hà Trung

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hóa (công văn số 199/UBND-ĐMDN ngày 15 tháng 01 năm 2009) và ý kiếncủa các Bộ: Tài chính (công văn số 2060/BTC-TCDN ngày 24 tháng 02 năm 2009),Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 310/BNN-ĐMDN ngày 16 tháng02 năm 2009) về sắp xếp, đổi mới Nông trường Hà Trung, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa:

1. Chỉ đạo Nông trường Hà Trungtiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới vàphát triển nông trường quốc doanh.

2. Tổ chức sơ kết việc thí điểmNông trường Sao Vàng cùng Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn tham gia góp vốnthành lập công ty TNHH hai thành viên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trongquý II năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn