CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1465/CP-CN
V/v đầu tự Dự án nhà máysản xuất than đen

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ
- Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (các công văn số 214/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2003, số 555/CV-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2003 và số 969/CV-ĐTXD ngày 26 tháng 9 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4027 BKH/VPTĐ ngày 07 tháng 7 năm 2003) và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy sản xuất than đen (Carbonblack) từ cặn dầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án nhà máy sản xuất than đen (Carbonblack) từ cặn dầu. Cho phép Tổng công ty Hoá chất Việt Nam tìm đối tác trong và ngoài nước để liên doanh. Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tiếp tục nghiên cứu, so sánh lựa chọn địa điểm, công nghệ, đối tác, phương án huy động vốn; tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành để hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình duyệt theo quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng