TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1465TCT/ĐTNN
V/v: thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2005Kính gửi: Cục thuế TP Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được hồ sơ xin hoàn thuế do nộp thừa của Văn phòng dự án Alstom Đà Nẵng (kèm theo công văn số 205/CT-DNNN ngày 18/1/2005 của Cục thuế TP Đà Nẵng). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Alstom T & D (nay là Công ty Areve T & D S.A) là nhà thầu nước ngoài thực hiện cung cấp máy móc thiết bị tại Việt Nam kèm theo các công việc xây dựng, lắp đặt, thiết kế,… cho dự án Trung tâm điều độ điện miền Trung thì Công ty thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với toàn bộ giá trị của hợp đồng đã ký. Sau khi nhà thầu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quyết toán thuế mà số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã nộp thì nhà thầu được hoàn lại thuế theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a, Mục II công văn số 4500 TC/TCDN ngày 08/09/1999 thì chủ dự án là Tổng công ty Điện lực phải tự cân đối vốn đối ứng để trả các khoản thuế phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng dự án Alstom Đà Nẵng
- Tổng công ty Điện lực
- Công ty Điện lực 3
- Lưu VP(HC), ĐTNN (3b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến