TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1465/TCT-PCCS
V/v: Xuất hóa đơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp TUNG SHIN

Trả lời công văn số 03/TS-KT-2006 ngày 27/3/2006 của Công ty TNHH Công nghiệp Tung Shin về việc xuất hóa đơn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc lập hóa đơn đối với hàng hóa của cơ sở sản xuất kinh doanh điều chuyển cho các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc để bán được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 5.6 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Công nghiệp Tung Shin được biết/

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương