BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1465/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với người nước ngoài được cử sang làm việc tại VN theo Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô C-6, Khu Công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời Công văn số 260309/SBVban hành 26/3/3009 của Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam (SBV) hỏi vềthuế TNCN đối với người nước ngoài được cử sang làm việc tại Việt Nam theo Hợpđồng trợ giúp kỹ thuật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục I phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cánhân quy định: “Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phátsinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thunhập. Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinhtại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”.

Tại khoản 2, mục II phần A Thôngtư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên quy định về cáckhoản thu nhập chịu thuế thì: “Thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoảnthu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới các hình thứcbằng tiền hoặc không bằng tiền”.

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Công ty TNHH Sumitomo Bakelite tại Nhật Bản (SBJ) cử nhân viên sangViệt Nam làm việc theo hợp đồng trợ giúp kỹ thuật, có phát sinh thu nhập dothực hiện công việc tại Việt Nam là tiền lương, tiền công, các khoản lợi íchkhác bằng tiền hoặc không bằng tiền, cụ thể: phí vắng mặt, tiền phòng kháchsạn, chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại trong Việt Nam, … thì các nhân viên đóthuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với toàn bộ thunhập nêu trên và không phân biệt nơi nhận thu nhập tại Việt Nam hay ở Nhật Bản.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, CST;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương