VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1465/VPCP-KTN
V/v tham gia của đối tác nước ngoài vào Công ty cổ phần hàng không VietJet

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Công ty cổ phần hàng không VietJet.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (văn bản số 413/TCTHK-KHPT ngày02 tháng 3 năm 2010) về việc AirAsia đầu tư vào Công ty cổ phần hàng khôngVietJet, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Công ty cổ phần hàng khôngVietJet nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 5166/VPCP-CN ngày 13 tháng 9 năm 2007 trong việc ký hợp tác với đối tác nướcngoài về các hoạt động vận tải hàng không. Giao Bộ Giao thông vận tải xem xétcác kiến nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại văn bản nêu trên, báocáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải,Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: QHQT, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý