BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14652/TCHQ-VP
V/v tăng cường công tác đấu tranh, CBL, GLTM và hàng giả

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục ĐTCBL, Cục GSQL, Cục TXNK, Cục KTSTQ, Vụ TCCB, Vụ Thanh tra, Vụ PC, Ban QLRR.

Từ nay đến TếtNguyên đán 2014, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuấtnhập cảnh có chiều hướng gia tăng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt độngxuất nhập khẩu hàng hóa và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh nhưng vẫn bảo đảmsự quản lý chặt chẽ; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Banchỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị, theo chức năngnhiệm vụ của đơn vị mình chủ trì hoặc phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triểnkhai Công điện số 2118/CĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Công vănsố 16636/BTC-BCĐ ngày 14/11/2014củaBanchỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Công văn số 422/BT-VPCP ngày 29/10/2014 của Văn phòngChính phủ và Kế hoạch 277/KH-TCHQ ngày 18/11/2014 của Tổng cục Hải quan về việctăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

2. Chủ động nắmchắc diễn biến, tình hình; Tăng cường lực lượng bảo đảm, tạo điều kiện thuậnlợi cho việc thông quan hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các cửakhẩu;

3. Tăng cường côngtác quản lý cán bộ, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêmcác hành vi tiêu cực, cố tình gây phiền hà, sách nhiễu;

4. Tăng cường côngtác kiểm tra, kiểm soát không để các đối tượng lợi dụng tình hình trên để buônlậu, gian lận thương mại, đặc biệt là đối với các hành vi gian lận trong khaibáo về số lượng, thuế suất, lợi dụng chính sách cư dân biên giới...

Tổng cục Hải quanyêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế