BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14659/BTC-TCT
V/v Trả lời đối thoại DN.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoángsản Việt Nam.
(Địa chỉ: 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội).

Trả lời kiến nghị 2.1 đối với thủtục hoàn thuế GTGT trong công văn số 3128/TKV-KT ngày 07/06/2010 của Tập đoànCông nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc những vướng mắc về thuế và hảiquan phục vụ Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Tại tiết b, điểm 1.3, Khoản 1, MụcIII Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuếgiá trị gia tăng đầu vào:

“Hàng hoá, dịch vụ mua vào theophương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giátrị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanhtoán qua ngân hàng mà các phương thức thanh toán này được quy định cụ thể tronghợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; Trường hợp sau khi thựchiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toánbằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đốivới trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hoá đơn thuếgiá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán đượcquy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từhàng hoá, dịch vụ mua vào.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơnvị (chủ đầu tư) ký hợp đồng thi công với nhà thầu xây dựng, trong quá trìnhthực hiện hợp đồng, nhà thầu vi phạm hợp đồng và bị phạt tiền, khi thanh toáncho nhà thầu, chủ đầu tư khấu trừ khoản phạt trước khi chuyển trả tiền cho nhàthầu, nếu việc xử phạt vi phạm hợp đồng này được quy định trong hợp đồng và cóbiên bản xác nhận khoản tiền vi phạm hợp đồng kinh tế được bù trừ với số tiềnchủ đầu tư phải thanh toán theo hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngânhàng và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện theo quy địnhcủa pháp luật, phần giá trị còn lại có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên chỉđược khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoànCông nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được biết và thực hiện theo đúng qui địnhtại các văn bản qui phạm pháp luật ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các Tỉnh, TP trưch thuộc Trung ương;
- Vụ CS, PC, TCNH, CĐKT, Cục TCDN (BTC);
- Vụ CS, PC (2b) (TCT);
- Lưu: VT, TCT(VT,DNL).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn