BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1466/BTC-CST
V/v điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu và thuế tài nguyên đối với mặt hàng than

Hà Nội, ngày 9 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công Thương
- Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam

Liên quan tới nội dung đề nghị điều chỉnh thuế suất thuếxuất khẩu và thuế suất thuế tài nguyên đối với than tại công văn số 8011/CV-KHngày 17/11/2008, số 8691/CV-KH ngày 26/12/2008 của Tập đoàn Than khoáng sảnViệt Nam (TKV), công văn số 0651/BCT-TC ngày 22/1/2009 của Bộ Công Thương, BộTài chính có ý kiến như sau;

- Về thuế suất thuế xuất khẩu than: Ngày 5/2/2009 Bộ Tàichính ban hành Thông tư số 25/2009/TT-BTC theo đó điều chỉnh mức thuế suấtthuế xuất khẩu than xuống 10% và áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hoáxuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 15/2/2009.

- Về thuế tài nguyên đối với than: Theo số liệu tổng kết năm2008 của TKV thì thuế tài nguyên chiếm 0,77% tổng chi phí của ngành (337 tỷđồng/43.515 tỷ đồng) và bằng 5,7% tổng nộp ngân sách của ngành (5.917 tỷ đồng).Ngày 19/1/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6Pháp lệnh Thuế tài nguyên, theo đó mức thuế suất thuế tài nguyên đối với thanlà: than antraxit lộ thiên, than nâu, than mỡ 6%; than antraxit hầm lò, thankhác 4% (mức thuế suất cũ của than antraxit lộ thiên, than nâu, than mỡ là 3%,than antraxit hầm lò, than khác là 2%). Đề nghị TKV chỉ đạo các mỏ thực hiệnđúng mức "sàn" là 6% đối với than antraxit lộ thiên, than nâu, thanmỡ và 4% đối với than antraxit hầm lò, than khác theo quy định tại Pháp lệnh số07/2008//PL-UBTVQH12 Pháp lệnh sửa đổi, bổ xung điều 6 Pháp lệnh Thuế tàinguyên ngày 22/11/2008.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Công Thương và Tập đoàn Thankhoáng sản Việt Nam được biết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn