ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1466/GD &ĐT-THPT
V/v Hướng dẫn thủ tục chuyển trường

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
- Hiệu trưởng các trường THCS, THPT

Việc chuyển trường và tiếp nhận họcsinh vào học tại các trường trung học được thực hiện theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tạicác trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”.

Từ năm học 2006-2007, thủ tụcchuyển trường và tiếp nhận học sinh được thực hiện thống nhất trong thành phốtheo qui định sau:

I. TIẾP NHẬN HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN:

1. Đối với học sinh THCS:

- Chuyển trường trong thành phốĐà Nẵng: Hiệu trưởng trường THCS nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét giảiquyết theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyển trường đến từ tỉnh,thành phố khác: Hiệu trưởng trường THCS nơi đến kí tiếp nhận trước, sau đóphòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ và làm thủ tục giới thiệu về trườngTHCS theo địa bàn cư trú của học sinh.

2. Đối với học sinh THPT:

Tất cả các trường hợp chuyển trường(trong thành phố cũng như ngoài thành phố) đều phải chuyển hồ sơ về sở Giáo dụcvà Đào tạo xem xét, giải quyết sau khi có ý kiến tiếp nhận của hiệu trưởngtrường THPT nơi đến.

Học sinh THCS, THPT phải thực hiệnđúng quy định chuyển trường theo tinh thần công văn số 750/UB-VP ngày 22-4-1999của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

II. CHUYỂN TRƯỜNG ĐI TỈNH, THÀNHPHỐ KHÁC:

Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấpgiấy giới thiệu chuyển trường về phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với THCS), sởGiáo dục và Đào tạo (đối với THPT) để cấp giấy giới thiệu chuyển trường đi cáctỉnh, thành phố khác.

Những trường hợp chuyển đi, nhàtrường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ chuyển trường cho học sinh. Trường hợpchuyển trường trong năm học, ngoài việc ghi điểm trung bình các môn học vào họcbạ, học sinh chuyển trường còn phải có Phiếu kết quả học tập, trong đó ghi điểmtừng môn học (ghi đầy đủ các cột điểm kiểm tra), điểm trung bình môn, điểmtrung bình học kỳ,… kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm cùng với nhận xét củagiáo viên chủ nhiệm. Phiếu này do giáo viên chủ nhiệm lập và Hiệu trưởng kiểmtra, ký xác nhận.

III. VỀ THỜI GIAN CHUYỂN TRƯỜNG:

Chỉ thực hiện việc chuyển trườngkhi đã kết thúc học kỳ I của năm học (2 tuần đầu của học kỳ II) hoặc trong thờigian hè, trước khi khai giảng năm học mới (kết thúc trước ngày 10 tháng 9 hàngnăm).

Trên đây là những hướng dẫn về thủtục chuyển trường, Sở đề nghị của đơn vị thực hiện đúng các văn bản hướng dẫnchuyển trường của Bộ và Sở.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: THHC, THPT

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Văn Hoa