TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu hàng hóa áp dụng hiệusuất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH Stickley International;
(Đ/c: Số 30, Đường số 6, KCN Vietnam - Singapore, Thuận An,
Bình Dương)
- Công ty Cổ phn Thương mại Kỹ thuật M.T.
(Đ/c: 55 Phan Bá Phiến, P. 12, Quận Tân Bình, Tp. HCM)

Trả lời công văn số 03- 11/SIL-CV ngày 04/11/2015 của Công ty TNHHStickley International và công văn số 462/2015/CV-MTCT-TCHQ ngày27/10/2015 của Công ty cổ phần Thương mại Kỹ thuật M.T về việc nêu tại tríchyếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 19/10/2015, Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương có công vănsố 2125/TCNL-KHCN hướng dẫn thủ tục liên quan đến hàng hóa áp dụng mứchiệu suất năng lượng tối thiểu, theo đó, những hàng hóa không thuộc phạm vi ápdụng của các Tiêu chun Việt Nam chưa phải thực hiện dán nhãn năng lượng bắtbuộc và áp dụng mức hiệu sut năng lượng tối thiểu. Do vậy, đề nghị các Côngty đối chiếu thực tế hàng hóa nhập khẩu và phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩnViệt Nam (TCVN) đthực hiện; trường hợp không thuộc phạm vi áp dụng củaTiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) thì các Công ty không phải thực hiện dán nhãnnăng lượng bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để cácCông ty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ
1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải