BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/TCHQ-GSQL
V/v kiến nghị tiếp tục thực hiện việc sử dụng xăng dầu Dung Quất để tái xuất sang Lào thay nguồn xăng dầu tạm nhập

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)
(đ/c: PetroVietNam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

Trảlời công văn số 1566/DVN-SPD ngày 22/02/2013 của Tổng công ty Dầu Việt Nam vềviệc cho phép Tổng công ty Dầu Việt Nam tiếp tục thực hiện việc sử dụng xăngdầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi xăng dầumua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào được Thủ tướng Chính phủ chophép thí điểm thực hiện tại công văn số 2434/TTg-KTTH ngày 26/11/2011 của Thủtướng Chính phủ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căncứ nội dung điểm 2 (nội dung phần cuối điểm 2) công văn số 2434/TTg-KTTH ngày26/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầusang Lào, đề nghị Tổng công ty Dầu Việt Nam có văn bản gửi Bộ Công Thương vềnội dung kiến nghị của Tổng công ty. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với BộCông Thương đánh giá kết quả, báo cáo đề xuất định hướng điều hành trong thờigian tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Tổngcông ty Dầu Việt Nam biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn