BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1466/TCHQ-KTTT
V/v NK 04 kiện tạp dề của Hội Liên hiệp phụ nữ do VP JICA làm thủ tục NK

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng JICA Việt Nam
(Số 360 đường Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời công văn số 459- 2009/JICA .RQ ngày 02/03/2009 của Vănphòng JICA Việt Nam về việc cho phép nhập khẩu miễn thuế lô hàng 04 kiện hàng(mỗi kiện gồm 12 tạp dề Maggie), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối vớihàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thì: Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xãhội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có điều khoản thỏa thuận về thuế hàng hóanhập khẩu thì thực hiện theo quy định tại điều ước quốc tế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng JICA Việt Nam biếtvà liên hệ với cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa để được xem xét giảiquyết về chính sách thuế hàng nhập khẩu theo quy định./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông