BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1466/TCT-CS
V/v doanh thu tính thuế đối với hàng gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0209ETM ngày 05/03/2009của Công ty TNHH Elegant Team Manufacture hỏi về doanh thu tính thuế giá trịgia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hàng gia công xuấtkhẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8, Mục I, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định vềgiá tính thuế GTGT như sau:

"Đối với gia công hàng hoá là giá gia công chưa có thuếGTGT, bao gồm: tiền công, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chiphí khác để gia công do bên nhận gia công phải chịu".

Tại điểm 3e, Mục II, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN như sau: "Đốivới hoạt động gia công hàng hoá là tiền thu về gia công bao gồm cả tiền công,nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia cônghàng hoá".

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh xemxét thực tế để hướng dẫn đơn vị kê khai doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDNđối với hàng hoá gia công theo đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương