BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1466/TCT-ĐTNN
V/v: Giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Hữu Hạn Shell Gas Hải Phòng

Trả lời công văn số GS010307 ngày 30/3/2007 của Công ty hữu hạn Shell Gas Hải Phòng về việc đề nghị giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2000, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 4732/TCT-ĐTNN ngày 14/12/2006. Theo quy định tại Mục II, Phần H Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính nếu Công ty năm 2000 bị lỗ do nguyên nhân số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì Công ty thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Phương pháp xác định số thuế GTGT phải nộp để xét giảm thuế GTGT theo hướng dẫn tại công văn số 2700/TC-TCT ngày 25/3/2003 của Bộ Tài chính chỉ áp dụng cho năm 1999, năm 2000 không được xét giảm theo hướng dẫn tại công văn này. Vì năm 1999 là năm đầu tiên thực hiện Luật thuế GTGT, tất cả các doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ không được cộng thêm thuế GTGT đầu ra nhằm đảm bảo ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trên toàn xã hội thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty hữu hạn Shell Gas Hải Phòng biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Vụ CS Thuế.
- Vụ PC.
- Cục thuế Tp Hải Phòng.
- Lưu VT, ĐTNN.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến