BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14663/QLD-GT
V/v tài liệu chứng minh tư cách, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty C phần Dược phẩm Hậu Giang
Địa ch: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Cục Quản lý Dưcnhận được Văn bn số 376/DHG-LGD ngày 9/7/2015 của Công ty C phần Dược phẩm Hậu Giang về vướng mắc trong đấu thầu liênquan đến h sơ mời thầu tại một số đơn vị yêu cầu Công ty cung cấp bảnsao chng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiệnkinh doanh thuốc và bản sao chứng thực chng chhành nghề của người phụ tráchchuyên môn của cơ sở đ chứngminh tư cách hp l canhà thầu.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Đim a Khoản 1 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư s 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồsơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, đ chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thu, nhà thu cncung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (bản chụp có du xác nhn của nhà thầu) tại hồ sơ dự thầu, không có quy định nhà thu phải cung cp chứng chỉ hành nghề dược của ngườiphụ trách chuyên môn v dượccủa sở.

2. Việc yêu cầu nhà thầu phải nộp Chứng chỉ hành nghề dược ca người phụ trách chuyên môn về dượccủa cơ sở là không đúng quy định tại Thông tư s37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013, và hơn nữatheo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật Dược, thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiệnkinh doanh thuốc đã yêu cu doanh nghiệp phải nộp bn chính Chứng chỉ hành nghc của người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở.

Cục Qunlý Dược thông báo cho Công ty biết và thực hiện công tác đấu thu theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (để b/c);
-
TT. Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- C
ục tởng (để b/c);
-
Vụ KHTC (để p/h);
-
SYT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Bệnh viện/viện trực thuộc Bộ Y tế:
-
Website Cục QLD;
-
Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt