BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 14667/TCHQ-PC
V/v: Miễn phạt chậm nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính theo kết quả KTSTQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí.
(Đ/c: Tầng 26, tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được phiếu trình Bộ số 23257 của Văn phòng Bộ Tài chính về việc xử lý nội dung Công văn số 3479/TDKT-KT &KT đề ngày 19/11/2014 của Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (Công ty PVEP) đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Nội dung tại Công văn số 3479/TDKT-KT&KT đề ngày 19/11/2014 của Tổng Công ty có nội dung không khác với nội dung tại Công văn số 3008/TDKT-KT &KT đã được Tổng cục Hải quan trả lời tại Công văn số 12930/TCHQ-PC ngày 24/10/2014. Vì vậy, đề nghị Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí nghiên cứu Công văn số 12930/TCHQ-PC.
Căn cứ khoản 1, Điều 75, Luật Hải quan năm 2001 (được sửa đổi, bổ sung năm 2005); khoản 1, Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011. Để đảm bảo quyền lợi của Tổng Công ty, Tổng cục Hải quan đã chuyển Công văn số 3479/TDKT-KT&KT đề ngày 19/11/2014 để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Do đó, đề nghị Tổng Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để được trả lời cụ thể. Trường hợp Tổng Công ty không đồng ý với quyết định xử phạt của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu thì thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.
Tổng cục Hải quan có ý kiến trên để Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để p/h)
- Lưu: VT, PC (02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường