BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14668/TCHQ-PC
V/v miễn phạt chậm nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính theo kết quả KTSTQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - VũngTàu.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 3479/TDKT-KT &KTđề ngày 19/11/2014 của Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí gửi Bộ Tài chínhđề nghị miễn phạt chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính. Qua xem xét nội dungcông văn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan tỉnh BàRịa-Vũng Tàu. Vì vậy, Tổng cục Hải quan chuyển Công văn số 3479/TDKT-KT &KTđề ngày 19/11/2014 của Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí để Cục Hải quan tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu xem xét giải quyết cho Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa - VũngTàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để p/h)
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường