BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------------------
V/v: Chủ động phòng, chống bão lũ, khắc phục thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Theo dự báo, năm nay tình hình thời tiết có thể sẽ diễn biến rất phức tạp, đe dọa đến sản xuất, đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị thiên tai. Để chủ động phòng, chống, khắc phục thiên tai có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, Ban ngành có liên quan triển khai thực hiện một số công việc sau:
1. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác trợ giúp xã hội trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ, bão năm 2010; rút ra các kinh nghiệm thực tế để xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, bão, lũ trong thời gian tới.
2. Xây dựng phương án đảm bảo hậu cần ứng phó với thiên tai, bão lũ; phương án huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng có khả năng cô lập, chia cắt, bao gồm cả phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, chất đốt, nước sạch, thuốc chữa bệnh … đảm bảo sinh hoạt, đời sống của nhân dân nước, trong và sau bão, lũ.
3. Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão địa phương tiến hành kiểm tra phương án 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ, hướng dẫn và vận động nhân dân chủ động củng cố nhà ở, dự phòng lương thực, thực phẩm, chất đốt, nước sạch, thuốc men, các vật dụng thiết yếu khác khi mùa mưa bão đến.
4. Tổ chức rút kinh nghiệm công tác vận động, tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ của địa phương thời gian qua; rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế tiếp nhận, quản lý, phân phối, tiền, hàng cứu trợ nhằm thực hiện tốt phương châm kịp thời, đến tận tay người dân, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, chống thất thoát.
5. Khi có thiên tai trên diện rộng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản phải thực hiện ngay việc cứu trợ kịp thời theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP , đặc biệt là gia đình chính sách, người bị đói do thiếu lương thực và gia đình có người chết, mất tích, hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, hư hỏng nặng; tiến hành rà soát đối với các cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại về tài sản, phương tiện sản xuất, hoa màu để có phương án trợ giúp cho nhân dân nhằm ổn định đời sống và phát triển sản xuất. Báo cáo kịp thời về Bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
6. Các địa phương tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị hậu cần phục vụ phòng, chống bão, lụt năm 2011, báo cáo về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 9/6/2011 để Bộ tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. Từ giữa tháng 6 đến đến đầu tháng 7, Tiểu ban hậu phương sẽ tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số tỉnh (Lịch cụ thể xin được thông báo sau).
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu VT, Cục BTXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG TIỂU BAN HẬU PHƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG
Nguyễn Trọng Đàm

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?