BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1467/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng tàu thủy

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng Công ty Sông Thu.
(96 đường Yết Kiêu, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 72/TCTST-KHKD ngày 22/01/2021 và công văn số 191/TCTST-KHKD ngày 09/3/2021 của Tổng Công ty Sông Thu về áp mã HS mặt hàng tàu thủy. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính;

Nhóm 89.01 gồm các hàng hóa là “Tàu thủy chở khách, du thuyền, phà, tàu thủy chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hóa”

Phân nhóm 8901.10 gồm các hàng hóa là “- Tàu thủy chở khách, du thuyền và các tàu thuyền tương tự được thiết kế chủ yếu để vận chuyển người; phà các loại:”

Phân nhóm 8901.90 gồm các hàng hóa là “- Tàu thuyền khác để vận chuyển hàng hóa và tàu thuyền khác để vận chuyển cả người và hàng hóa:”

Đề nghị Tổng Công ty Sông Thu căn cứ hàng hóa thực tế tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu để xác định trường hợp là tàu thủy được thiết kế để vận chuyển người thì thuộc phân nhóm 8901.10, trường hợp là tàu thủy được thiết kế để vận chuyển hàng hóa hoặc để vận chuyển cả người và hàng hóa thì thuộc nhóm 8901.90.

Đối với 02 tờ khai xuất khẩu tại chỗ số 30365777812 và 30365782163 ngày 17/12/2020 đã khai mã số 8901.10.60, trường hợp doanh nghiệp xác định các tàu này là tàu vận chuyển hàng hóa hoặc vận chuyển cả người và hàng hóa thì phù hợp phân loại vào phân nhóm 8901.90, doanh nghiệp thực hiện khai sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty Sông Thu biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương