BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1467/TCT-CS
V/v thời điểm tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 390/CT-TTHTNNT ngày19/03/2009 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về trường hợp doanh nghiệp thi côngxây dựng công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoànthành, nghiệm thu, bàn giao mà bên chủ đầu tư chưa thanh toán tiền thì doanhnghiệp có phải lập hoá đơn cho khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao haykhông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1, mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTCngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CPngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lýhoá đơn quy định:

"1.1- Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịchvụ phải lập hoá đơn theo quy định và giao cho khách hàng".

Tại điểm 2, Mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định thời điểm xác địnhthuế GTGT như sau: "Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàngiao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành,không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Theo hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứthực tế phát sinh tại địa phương để xử lý theo đúng quy định./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn