TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1467/TCT-PCCS
V/v: Trích lập dự phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần thông tin và định giá Việt Nam

Trả lời công văn số 17/CV / 2006/Viet Value ngày 28/2/2006 của Công ty Cổ phần Thông tin và định giá Việt Nam về việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 Điều 11 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ quy định: “Chi tiết mua bảo hiểm hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp được tính vào chi phí doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính”. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể về trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp, do vậy chưa có căn cứ để thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Thông tin và định giá Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương