BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1468/BGTVT-CYT V/v đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi và an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông vận ti Hải Dương;
- Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 (Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ Công văn số 898/BYT-MT ngày 07 tháng 02 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa; Đ phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 bên cạnh đó vẫn đảm bảo thuận lợi trong lưu thông vận tải hàng hóa, tháo gỡ khó khăn cho vận tải hàng hóa giữa tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc vận chuyển hàng hóa với các nội dung sau:

1. Sở GTVT Hải Dương khẩn trương nắm bắt nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 của lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở Y tế Hải Dương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương tạo điều kiện xét nghiệm nhanh cho nhóm đối tượng này theo hướng dẫn tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07 tháng 02 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.

2. Sở GTVT Hải Dương thống kê số lượng lái xe, phụ xe hiện đang nằm trong vùng cách ly, phong tỏa; lên phương án sử dụng số lái xe, phụ xe bên ngoài vùng cách ly, phong tỏa để thay thế cho lái xe, phụ xe đang bị cách ly.

3. Sở GTVT Hải Dương phối hợp Sở GTVT Hải Phòng nghiên cứu, xem xét giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tại Công văn số 06/HHVT ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho vận tải hàng hóa giữa tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo tổ chức phun khử khuẩn xe chở hàng hóa và giám sát, quản lý chặt lái xe, phụ xe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày...) nhằm giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh qua hoạt động vận tải hàng hóa.

5. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục khẩn trương phối hợp Sở GTVT Hảỉ Dương và Sở GTVT Hải Phòng thực hiện Công văn số 1378/BGTVT-KCHT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ GTVT về việc thực hiện phân lung giao thông trên các quc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi.

Bộ GTVT mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý cơ quan, đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Ch
đạo Quốc gia PCD COVID-19;
- Các Vụ: Vận tải, K
ết cấu hạ tầng;
- C
ng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, CYT (Thu3).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Anh Tuấn

 

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?