BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1468/BGTVT-VPBCĐ
V/v: Thực hiện dự án đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Vụ: Khoa học công nghệ; Kết cấu hạ tầng;
- Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT;
- Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận;
- Tổng Công ty TVTK GTVT.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhànước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT tại văn bản số 12/VPBCĐ ngày 04/3/2009về tình hình thực hiện Dự án đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương;

Bộ GTVT giao nhiệm vụ cho các cơ quan cụ thể như sau:

1. Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT:

- Đề xuất, báo cáo Bộ về việc tổ chức soạn thảo và áp dụng“quy trình mẫu lập và phê duyệt dự toán bù, trừ chênh lệch do biến động giánguyên, nhiên, vật liệu xây dựng” theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo nêutại mục II.3 văn bản số 12/VPBCĐ ngày 04/3/2009 để triển khai thực hiện ngay.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng nghiên cứu đềxuất về thời gian thi công lớp tạo nhám 2cm đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, đồngthời đảm bảo đưa công trình vào khai thác một cách an toàn ngay sau khi hoànthành, báo cáo Bộ xem xét quyết định.

2. Vụ Khoa học công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng nghiên cứu việc kẻlại vạch phân làn và tăng năng lực khai thác mặt cắt ngang đường theo nội dungđề xuất tại mục III.2 văn bản số 12/VPBCĐ , báo cáo Bộ xem xét trong tháng3/2009.

3. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận:

- Phối hợp với Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGTtrong việc soạn thảo, áp dụng thử nghiệm “quy trình mẫu” trong việc ra quyếtđịnh duyệt dự toán bù trừ giá như đã nêu ở mục 1.

- Phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các nội dungcông tác hoàn thiện, chuẩn bị thông xe, đưa công trình vào khai thác sau khihoàn thành, trong đó có các nội dung nêu tại mục III.1 văn bản số 12/VPBCĐ .

- Lập đề cương, dự toán biên soạn và phát hành cuốn sách vềquá trình xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương trình Bộphê duyệt (qua Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT) để thực hiện, đảmbảo hoàn thành trong quý IV/2009.

4. Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT:

Bộ GTVT đã có văn bản số 8112/BGTVT-KHĐT ngày 05/11/2008giao Tổng Công ty TVTK GTVT dự thảo Quy định tạm thời quản lý, khai thác và vậnhành đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

5. Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước:

Phối hợp, đôn đốc và có ý kiến phản biện về các nội dung đềxuất, kiến nghị trình Bộ của các đơn vị nêu trên.

Yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thựchiện để kịp đưa vào khai thác đường cao tốc ngay sau khi hoàn thành (dự kiếntháng 6/2009)./.

(Sao gửi kèm theo: Văn bản báo cáo số 12/VPBCĐ ngày04/3/2009)

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Cục Đường bộ Việt Nam;
Lưu: VT, VPBCĐ (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức