TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1468/CT- TTHT
V/v: Lệ phí trước bạ.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thi Ân
Địa chỉ : 16A Vũ Ngọc Phan, Quận Bình Thạnh
Mã số thuế : 0303086415

Trả lời văn thư số 04/CV-TAC ngày23/2/2012 của Công ty về lệ phí trước bạ xe ô tô khi chuyển đổi loại hình doanhnghiệp, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 17 Điều 3 Chương IThông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phítrước bạ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2011) quy định tài sản khôngphải nộp lệ phí trước bạ :

 “ Tài sản của tổ chức, cá nhânđã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia,tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơquan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổichủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan nhà nước có thẩmquyền, phương tiện phải đổi biển kiểm soát thì chủ tài sản phải nộp lệ phítrước bạ. ”

Trường hợp Công ty là doanhnghiệp được chuyển đổi tên từ Công ty TNHH (có 02 thành viên góp vốn) thànhCông ty cổ phần (có 03 thành viên góp vốn) thuộc trường hợp “đổi tên đồng thờiđổi chủ sở hữu tài sản ” do đó, khi đăng ký đứng tên chủ sở hữu xe ô tô, Côngty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thi Ân phải nộp lệ phí trước bạ.

Cục thuế TP. thông báo cho Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q. Bình Thạnh
- P.PC
- Lưu: HC, TTHT.
- 402-2554 /2012 htrieu

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga