BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1468/TCT-PCCS
V/v: nộp thuế đối với các đại lý xổ số.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 552/CT-TTHT ngày 17/2/2006 của Cục thuếtỉnh Long An hỏi về việc thu nộp thuế đối với các đại lý xổ số, Tổng cục thuếcó ý kiến như sau:

Tại công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý có hướng dẫn:

“1) Các đại lý có đăng ký kinh doanh thì thực hiện nộp thuếTNDN theo quy định tại Thông tư số 88/2004/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế TNDN. Nội dung trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh được thực hiện như quyđịnh trong Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 2/4/2004 của Chính phủ quy định vềđăng ký kinh doanh (Chương V - Đăng ký kinh doanh đối với hộ cá thể).

2) Các đại lý không có đăng ký kinh doanh thì thực hiện nộpthuế thu nhập cá nhân theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhậpcao”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, các đại lý bán vé số cấp 2,cấp 3 có đăng ký kinh doanh nhưng không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóađơn chứng từ thì nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức ấn định là 5% trên hoahồng đại lý được hưởng. Trường hợp các đại lý bán vé số cấp 2, cấp 3 không cóđăng ký kinh doanh thì thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo Pháp lệnh thuếthu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Cục thuế các tỉnh, TP.
- Lưu VT; PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương