BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1468/TT-QLCL
V/v phép thử của PTN phân bón hữu cơ, phân bón khác giải quyết khiếu nại

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: SởNông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Khoản 5 Điều 14. Giải quyết khiếu nại vềkết quả kiểm nghiệm phân bón hữu cơ và phân bón khác của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một sốđiều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ vềquản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Cục Trồng trọt công bố danh sách phòng thử nghiệm, phép thử,phương pháp thử của 02 phòng thử nghiệm đáp ứng yêu cầu được lựa chọn làm phòngkiểm nghiệm lại kết quả kiểm nghiệm để giải quyết khiếu nại.

Thông tin chi tiết về phòng thử nghiệm, phépthử, phương pháp thử được lựa chọn tại phụ lục gửi kèm theo công văn này.

Danh sách này sẽ được Cục Trồng trọt cập nhậtthường xuyên trên Website: www.cuctrongtrot.gov.vn

Cục Trồng trọt thông báo để Sở Nông nghiệp vàPTNT các tỉnh, thành phố được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để B/c);
- Lưu: VT, ĐPB, QLCL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Cường

PHỤ LỤC.

DANH SÁCH PHÒNGTHỬ NGHIỆM, PHÉP THỬ, PHƯƠNG PHÁP THỬ THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ KẾT QUẢTHỬ NGHIỆM PHÂN BÓN HỮU CƠ, PHÂN BÓN KHÁC
(Ban hành kèm theo công văn số: 1468 /TT-QLCL ngày 17 tháng 8 năm 2015 của CụcTrồng trọt)

TT

Thông tin về phòng thử nghiệm

Đối tượng

Tên phép thử

Phương pháp thử

Ghi chú

1

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia;

- Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Điện thoại: 0462.787.259; 0466.758.567;

- Fax: 0462.787.259.

Phân bón hữu cơ, phân bón khác

Xác định các bon hữu cơ tổng số

TCVN 9294: 2012

Xác định Kali hữu hiệu (K2Ohh)

TCVN 8560:2010

2

Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam;

- Địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

-Điện thoại: 0613.825.111;

- Fax: 0613.825.138.

Xác định Kali hữu hiệu (K2Ohh)

TCVN 8560:2010

Đến ngày 21/9/2015