VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------

Số: 1468/VPCP-KTTH

V/v: tiến độ, thời gian triển khai xây dựng Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2376/BTC-CST ngày 26 tháng 02 năm 2010 về việc chương trình xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, thời gian đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng