BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1469/TCHQ-TXNK
V/v thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam).
(Đường 15, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 03/13/HCD ngày 18/03/2013 củaCông ty TNHH Hatchando (Việt Nam) vướng mắc về chính sách thuế bảo vệ môitrường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/03/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tưsố 30/2013/TT-BTC hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường (không truythu nếu chưa nộp) đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theoNghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Do đó, để giải quyết vấnđề Công ty nêu, đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 30/2013/TT-BTC nêu trênvà liên hệ với cơ quan hải quan địa phương nơi mở tờ khai để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHHHatchando (Việt Nam) được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang