TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1469/TCT-PCCS
V/v: Xử lý vi phạm về thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 72/CT-THDT ngày 15/02/2006 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc xử lý vi phạm về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, mục IV, phần A Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế: “hành vi trốn thuế là hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về thuế dẫn đến làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc được miễn, giảm”.

Trường hợp doanh nghiệp không kê khai 02 hóa đơn GTGT đầu vào (số 90632 ngày 11/4/2005 và số 97880 ngày 09/5/2005) và tháng 10/2005, Cục thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, đơn vị không kê khai số thuế đầu vào của 02 hóa đơn trên trong hồ sơ xin hoàn thuế thì không làm tăng số thuế được hoàn nên không phải là hành vi trốn thuế.

Do đó, khi cơ quan thuế phát hiện hành vi bỏ ngoài sổ sách 02 hóa đơn trên thì chi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương