BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 1469/TCT-TVQT
V/v: xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ
Trả lời công văn số 91/CT-HCQT-TV-AC ngày 05/04/2011 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1267/TCT-CS ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn:
- Trường hợp hóa đơn mất trước ngày 1/1/2011 (không có trong danh sách hóa đơn đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC để được tiếp tục sử dụng sau 31/12/2010) nhưng đến sau ngày 1/1/2011 mới báo cáo mất thì căn cứ vào mức xử phạt đối với hành vi mất hóa đơn tính theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP và mức xử phạt tính theo Điều 33, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , chọn mức phạt nhẹ hơn trong hai cách tính nêu trên để áp dụng.
- Trường hợp hóa đơn mất sau ngày 1/1/2011 (hóa đơn có trong danh sách đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC để được tiếp tục sử dụng tiếp sau 1/1/2011) nếu có báo cáo mất các số hóa đơn nêu trên với cơ quan thuế trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất các số hóa đơn thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Quá thời hạn quy định về việc thông báo mất hóa đơn nêu trên, đơn vị làm mất hóa đơn mới thực hiện báo cáo mất hóa đơn cho cơ quan thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 33, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP .
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện VP TCT tại TP HCM
- Lưu: VT, TVQT (AC).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu