BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 147/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu nhà công vụ cho giáo viên.

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 75/SXD ngày 24/3/2009 củaSở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn áp dụng mẫu thiết kế nhà ở công vụcho giáo viên phục vụ Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà ở công vụ chogiáo viên giai đoạn 2008-2012. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên do Bộ Xây dựngban hành làm cơ sở cho các tỉnh lập thiết kế mẫu áp dụng trên địa bàn địaphương. Thiết kế mẫu được sử dụng thay cho thiết kế cơ sở nếu được áp dụng toànbộ. Trên cơ sở thiết kế mẫu các địa phương có thể sửa đổi và bổ sung chi tiếtcho phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

- Phần thuyết minh thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viênđã nêu đầy đủ về các nội dung: giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu; giải phápthiết kế điện chiếu sáng, chống sét; giải pháp thiết kế cấp thoát nước...

- Các tập thiết kế mẫu nhà lớp học chỉ bao gồm thiết kế phầnthân nhà. Giải pháp kết cấu móng cho công trình do các đơn vị tư vấn thiết kếxác định dựa trên các số liệu và điều kiện địa chất công trình tại nơi xây dựngcông trình, phù hợp với qui mô công trình.

Bộ Xây dựng thông báo để Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà