BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 147/BXD-KTXD
V/v: bù giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty địa ốc Bảo Lộc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 45/CV-CTBL ngày 22/9/2009của Công ty địa ốc Bảo Lộc đề nghị hướng dẫn bù giá nguyên liệu, nhiên liệu vàvật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xâydựng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phương pháp tính bù giá vật liệu xây dựng được hướng dẫn cụthể tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008của Bộ Xây dựng; việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng cho các dự án, góithầu chậm tiến độ thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày13/10/2008 của Bộ Xây dựng. Theo đó, trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhânkhách quan thì được điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng theo qui định tạiThông tư số 09/2008/TT-BXD ; việc xác định các khối lượng thi công chậm tiến độ;việc phạt hợp đồng do chậm tiến độ; việc xác định đơn giá cho các khối lượngphát sinh có phải giảm giá hay không phải căn cứ vào hợp đồng xây dựng ký kếtgiữa các bên.

Công ty địa ốc Bảo Lộc căn cứ ý kiến trên để tổ chức thựchiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh