BỘ XÂY DỰNG
-------------------

Số: 147/BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung chi phí nhân công và máy thi công theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP đối với hợp đồng trọn gói.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 4384/UBND – ĐTXD ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung chi phí nhân công và máy thi công theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP đối với các hợp đồng trọn gói. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các gói thầu có hình thức giá hợp đồng trọn gói đang trong giai đoạn thương thảo để ký kết hợp đồng thì các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng đảm bảo các nguyên tắc giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt, phù hợp với quy định của Hồ sơ mời thầu, không trái với quy định của văn bản pháp luật của nhà nước có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang căn cứ vào nội dung trên để hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn