BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 147/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 -Vinaconex

Trả lời công văn số 519/KHKT /CT2 ngày 27/9/2010 của Công tyCổ phần Xây dựng số 2 – Vinaconex về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng đối với gói thầu số 2: “Nhà kho2500 tấn và các công trình phụ trợ” thuộc dự án kho dự trữ Đông Anh – Hà Nội,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Nội dung nêu tại công văn số 519/KHKT/CT2 thì góithầu số 2 thuộc dự án kho dự trữ Đông Anh – Hà Nội là loại hợp đồng theo giáđiều chỉnh, vì vậy không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số09/2008/TT-BXD Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồngđã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

2. Việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành có thể phân theotháng, quý hoặc giai đoạn quy định trong hợp đồng (hoặc theo thoả thuận của cácbên).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần xây dựngsố 2 - Vinaconex căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh