BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 147/BXD-QLN
V/v đề nghị kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Đây là chính sách có ýnghĩa tổng hợp về chính trị, kinh tế – xã hội và nhân văn sâu sắc, được Thủtướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện, đồng thời được sự đồng tình, ủng hộrộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Chính sách là gópphần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi chủ trương xoá đói, giảm nghèo,đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, hiện nay nhiều địa phươngtrong cả nước đang sôi nổi thi đua, tích cực triển khai thực hiện Chính sách vàđã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong năm 2009, đã có nhiều tỉnh hoàn thành vàhoàn thành vượt mức kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Hầu hếtcác căn nhà được xây dựng đều đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về diện tích và chấtlượng quy định. Nhà ở có kiểu dáng, kiến trúc phù hợp với phong tục, tập quáncủa địa phương, đồng thời phù hợp với lối sống của hộ gia đình. Nhờ vậy, đếnnay một bộ phận khá lớn hộ nghèo đã có nhà ở an toàn, ổn định, tạo điều kiện đểhọ yên tâm lao động, sản xuất, sớm vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh những địa phương làm tốt thì Quảng Trị là một trongsố ít các tỉnh triển khai thực hiện Chính sách còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Theobáo cáo của Sở Xây dựng Quảng Trị thì đến nay, Tỉnh mới xây dựng xong 317/1.417căn nhà, đạt tỷ lệ 22%, trong đó huyện Đakrông hoàn thành 110/517 căn nhà, đạttỷ lệ 27,2%.

Ngày 13/01/2010 báo Nông nghiệp Việt Nam có đăng bài “Nhà167 như… răng sắp rụng” của tác giả Duy Phiên, phản ảnh tình trạng xây dựng nhàở cho hộ nghèo tại huyện Đakrông không đảm bảo chất lượng, dễ bị sập đổ, làmcho người dân rất hoang mang, lo lắng về sự không an toàn của các căn nhà.Ngoài ra, bài báo cũng phản ảnh tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tạiđây cũng chậm so với yêu cầu. Nếu đúng như vậy thì đây là vấn đề cần sớm đượckiểm tra, làm rõ và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Để việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra,đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện cóhiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Cần có kế hoạch và biện pháp thực hiệncụ thể, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ,giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phươngđẩy nhanh tiến độ thực hiện;

2. Chỉ đạo kiểm tra toàn diện quá trình triển khai thực hiệnchính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn Tỉnh, trong đó kiểm tra nhữngvấn đề liên quan đến nội dung bài báo nói trên đã nêu. Nếu xảy ra tình trạngđúng như bài báo phản ảnh, cần tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục,sửa chữa kịp thời để đảm bảo căn nhà có diện tích và chất lượng tối thiểu nhưquy định, đáp ứng chỗ ở an toàn, ổn định cho người dân.

Đề nghị UBND tỉnh có báo cáo về tình hình triển khai thựchiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trênđịa bàn Tỉnh nói chung và kết quả kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan đếnnội dung bài báo nói trên, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 10/02/2010.

Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở XD Quảng Trị;
- UBND huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam